Wat is Ons

Soek

Kleinfontein is 'n unieke onge-ewenaarde Afrikaner Kultuurdorp.

Sy huidige regsstatus soos op Desember 2017 is die van 'n Beperkte handelsKoöperasie. In kort is ter wille van eiendomssekerheid, en in die gees van samewerking, 'n Koöperasie gestig met die aankoop van die eerste gedeelte van die plaas wat vandag as die Kleinfontein Kultuurdorp bekend staan.

Lede tot die Koöperasie het aandeelhouers geword en het in ruil vir hull aandeelhouding 'n unieke kontrak met die Koöperasie onderteken. Addisioneel tot die kontrak kry elke aandeelhouer ook 'n "Interne kaart en transport" dokument, wat 'n landmeterskaart opgestel deur 'n geregistreerde landmeter, insluit. Uiteraard is vererfbare gebruiksreg van die belang asook lede se verpligtinge in die kontrak vervat.

Die Koöperasie het vir etlike jare sy doel gedien en Kleinfontein het uitstekend gegroei. Kleinfontein se groei en die verval en onsekerheid van die nuwe Suid-Afrika het meegebring dat daar twee belangrike prosesse die lig gesien het.

Die eerste proses is die van formalisering of andersins bekend as dorpstigting. Die tweede is die omskakel van die Koöperasie na ‘n aandeleblokmaatskappy.

Laasgenoemde proses is in die pylvlak en word deur die firma Hurter Spies hanteer. Na alle verwagting behoort die proses van oorkakeling na ‘n aandeleblokmaatskappy teen April 2018 afgehandel te wees.

Vir Kleinfonteiners en voornemende Kleinfonteiners sal 'n aandeleblok maatskappy nog meer eiendoms sekuriteit beteken. Terwyl lede steeds landmeterskaarte vanaf 'n geregistreerde landmeter sal ontvang vereis die wet op die beheer van aandeleblokke ook dat daar 'n formele lederegister gehou word van elke lid se belang.

Die naam gereserveer vir die nuwe aandeleblokmaatskappy is Kleinfontein Aandeleblok beperk.