Kontakbesonderhede:

Kontak De Wet Cilliers,
van Kleinfontein Boubestuur,
by 072 345 3086 of
bou@kleinfontein.net
vir ‘n pasgemaakte kwotasie.

BOU OP KLEINFONTEIN

Bou is ons trots op Kleinfontein. Ons bou slegs met volkseie arbeid. Ons glo ‘n volk werk hom vry en staan nie terug vir enige eerste wêreld land nie. Die volgende algemene inligting is belangrik om in ag te neem voordat u begin bou:

 • Alvorens enige tydelike of permanente struktuur op 'n perseel of onderverdeelde perseel opgerig mag word, moet die infrastruktuurkoste (minstens een derde van die koopprys), bouinspeksiegelde en dienste-deposito betaal wees. Voordat ‘n lid mag bou, moet skriftelik op die voorgeskrewe vorm by die kantoor daarvoor aansoek gedoen word en die bouplanne ingehandig word vir oorweging deur die bouinspektoraat.
 • Alle bouplanne moet deur Kleinfontein se bou-inspektoraat goedgekeur wees voordat bouery begin word.
 • Bouregulasies moet van die kantoor verkry word sodat die bepalings daarvan nougeset nagekom kan word.
 • Enige aanbouings moet voorafgegaan word deur die bou-inspektoraat se goedkeuring van die voorgestelde bouplanne wat ook die onderskeie buite-aansigte aantoon.
 • Enige aanbouings moet voorafgegaan word deur die betaling van die voorgeskrewe fooi.
 • Opruiming van die perseel na voltooiing van bouwerk moet tot die bou-inspektoraat se bevrediging deur die kontrakteur en/of deur die eienaar gedoen word.
 • Geen persoon is geregtig om enige grond waartoe benuttingsreg bekom is onder te verdeel of te verhuur sonder vooraf goedkeuring van die Direksie nie.
 • Die verskuiwing en/of verwydering van erfpenne en alle ander penne en bakens is verbode. Die koste verbonde aan KBK Bpk se herplasing van penne sal vir die rekening van die eienaar wees. Die bou-inspektoraat moet verwittig word van enige toevallige versteurings van penne.
 • Lede en belanghebbendes onderwerp hulle aan die reëls van die bou-inspektoraat en die estetiese komitee en onderneem om alleen vooraf goedgekeurde strukture op die eiendom van KBK Bpk (waarop daar 'n eie benuttingsreg verkry is) op te rig.
 • KBK Bpk aanvaar geen verantwoordelikheid vir skade as gevolg van enige gebrek in die oprigting van die gebou, asook die nie-nakoming van die bouregulasies en die ooreenkoms tussen die eieneaar en sy kontrakteur(s) nie.
 • Elektriese nakomingsertifikate moet na installering van elektriese krag verkry en ingedien word alvorens permanente kragaansluiting gedoen en eienaars toegelaat sal word om okkupasie te neem. ‘n Nakomingsertifikaat mag nie vir sy eie werk deur ‘n elektrisiën uitgereik word nie. Die Raad aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige skade as gevolg van elektriese foute aan huise nie.