Die Finansiële Komitee

Soek

Funksionele Afbakening.

Die lewering en bestuur van maatskaplike dienste op Kleinfontein.

Opdrag en take.

 • Die lewering en bestuur van welsynsdienste en ander sosiale dienste namens KA.
 • Die verbetering en bestuur van die welsynsdienste se kantoor, perseel en perso-neel.
 • Die identifisering en lewering van verdere nodige bediening en welsynsdienste.
 • Die opleiding en verbetering van vaardighede van Kleinfontein se inwoners en wer-kers.
 • Die bedinging en daarstelling van voorskoolse en naskoolse dienste vir die kinders van Kleinfontein.
 • Skakeling met Kleinfontein CVO-skool, Helpende Hand, Afriforum, CMR en ander soortgelyke organisasies i.v.m. die werksaamhede van die Komitee.
 • Die daarstelling en aanbeveling van 'n begroting vir die lewering van die dienste.
 • Die daarstelling van 'n diensleweringstrategie, gebaseer op gesonde besigheidsbe-ginsels.
 • Die daarstelling van 'n Diensvlakooreenkoms met KA vir die lewering van die dienste en belyning daarvan met die verwagtinge van die kliëntebasis.
 • Die verkryging, bestuur en instandhouding van hulpbronne (werknemers, diensver-skaffers en toerusting) ooreenkomstig die beleid van KA. Dit sluit in die identifise-ring van die behoeftes en die verkryging van kwotasies, ooreenkomstig die aan-kopebeleid van KA, waar nodig.
 • Die bedinging vir die verskaffing van dienste deur tydelike werkers, kontrakteurs of ander strukture van KA (byvoorbeeld die Werkedepartement), ooreenkomstig die beleid van KA en in die beste finansiële belang van KA.
 • Daaglikse monitering van die lewering van die dienste.
 • Finansiële bestuur, ooreenkomstig 'n goedgekeurde begroting.
 • Maak van aanbevelings i.v.m. beleid en tariewe.
 • Maak van aanbevelings i.v.m. die aanstelling van permanente personeel.
 • Maak van aanbevelings i.v.m. die opneem van skuld.

Daarstelling van die Maatskaplike Dienstekomitee

Die Voorsitter van die Komitee word deur die Direksie aangestel op aanbeveling van die Algemene Bestuurder. Die vereiste vir aanstelling in die pos is 'n ywerige bestuurder wat hom of haar kan laat geld in 'n omgewing waar samewerking en integrasie deurslagge-wend is vir sukses. Inspirering van lede van die gemeenskap om hand uit te steek en ook betrokke te raak, is deel van die taak van die Voorsitter van die Komitee. Die ander lede van die komitee kan, op aanbeveling van die Voorsitter van die Komitee, deur die Alge-mene Bestuurder aangestel word, wie verantwoordelik is om toe te sien dat die Komitee op 'n volhoubare wyse funksioneer. Kwalifikasievereiste vir aanstelling in die komitee is die wil om betrokke te raak en diens te lewer.

Die volgende persone word voorgestel:

 • Voorsitter: Ds Attie Bezuidenhout
 • Lede: Dorothea Steenberg, Irene Groenewald,
 • Ex officio: Connie de Bruin (Gemeenskapswerker), Marize Nel (CMR) en Marlene Malan (Helpende Hand)