Bewaria

Soek

Funksionele Afbakening:

Dié Komitee is verantwoordelik vir die bestuur en onderhoud van die Bewarea.

Opdrag en take:

 • Die bestuur en onderhoud van KA se wildboerdery namens KA.
 • Die bepaling van die datums vir die jagseisoen.
 • Die bepaling van die kwota en identifisering van diere beskikbaar vir jag.
 • Die bestuur en die verskaffing van toesig gedurende die jagseisoen.
 • Die bestuur en onderhoud van die Bewarea namens KA (ingesluit die ekologiese sensitiewe area).
 • Die beheer van indringerplante in die Wildspark.
 • Die bestuur van fasiliteite in die Wildspark, uitgesluit die piekniekterrein (wat die verantwoordelikheid is van die Werkedepartement).
 • Die verskaffing van advies oor estetiese aspekte van die Wildspark.
 • Die daarstelling en aanbeveling van 'n begroting vir die lewering van die dienste.
 • Die daarstelling van 'n diensleweringstrategie, gebaseer op gesonde besigheids-beginsels.
 • Die daarstelling van 'n Diensvlakooreenkoms met KA vir die lewering van dienste en die belyning daarvan met die verwagtinge van die kliëntebasis.
 • Die verkryging, bestuur en instandhouding van hulpbronne (werknemers, diensver-skaffers en toerusting) ooreenkomstig die beleid van KA. Dit sluit in die identifise-ring van behoeftes en die verkryging van kwotasies ooreenkomstig die aankope-beleid van KA, waar nodig.
 • Die bedinging vir die verskaffing van dienste deur tydelike werkers, kontrakteurs of ander strukture van KA (byvoorbeeld die Werkedepartement), ooreenkomstig die beleid van KA en in die beste finansiële belang van KA.
 • Daaglikse monitering van die lewering van die dienste deur en in die Bewarea.
 • Finansiële bestuur ooreenkomstig 'n goedgekeurde begroting.
 • Maak van aanbevelings i.v.m. beleid en tariewe (insluitende jagtariewe) vir die bestuur en gebruik van die Bewarea
 • Maak van aanbevelings i.v.m. die aanstelling van permanente personeel.
 • Maak van aanbevelings i.v.m. die opneem van skuld.

Daarstelling van die Bewarea Bestuurskomitee.

Die Voorsitter van die Komitee word deur die Direksie aangestel op aanbeveling van die Algemene Bestuurder. Die vereiste vir aanstelling in die pos is 'n ywerige bestuurder wat hom of haar kan laat geld in 'n omgewing waar samewerking en integrasie deurslagge-wend is vir sukses. Inspirering van lede van die gemeenskap om hand uit te steek en ook betrokke te raak, is deel van die taak van die Voorsitter van die Komitee. Die ander lede van die Komitee kan, op aanbeveling van die Voorsitter van die komitee, deur die Alge-mene Bestuurder aangestel word, wie verantwoordelik is om toe te sien dat die Komitee op 'n volhoubare wyse funksioneer. Kwalifikasievereiste vir aanstelling in die komitee is die wil om betrokke te raak en diens te lewer.

Die volgende persone word voorgestel:

 • Voorsitter: Mnr. Louis Berrington
 • Lede: Davod & Connie Medlen, Derick Prinsloo, Erdi en Frena Baumbach, Michelle Berrington, Henriette Smith, Wynand Calitz, Johan Venter en Ben Prins

---o0o---

Louis Berrington Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.