Formaliseringskomitee

Soek

Funksionele Afbakening.

Die formalisering van die gebruik van die onroerende eiendom van Kleinfontein.

Opdrag en take

  • · Om die Direksie te adviseer t.o.v. die formalisering van die gebruik van die onroerende eiendom van Kleinfontein en enige verbandhoudende aangeleenthede.
  • · Die Direksie te adviseer oor die bestuur van die proses.
  • · Die Direksie te adviseer oor die aanstelling en bestuur van konsultante.
  • · Om die Direksie te adviseer oor strategie en kostes.
  • · Om namens die Maatskappy en in opdrag van die Direksie te onderhandel met rol-spelers tydens hierdie proses en deel te neem aan die prosesse van formalisering waar nodig.

Daarstelling van die Formaliseringskomitee.

Die formalisering van Kleinfontein is 'n proses wat al vir baie jare aan die gang is. Dit het in die verlede bygedra tot groot verdeeldheid onder die lede van KA. Die formalisering is 'n krities belangrike funksie, met moontlike substansiële finansiële en regsgevolge. Hierdie taak moet dus op die hoogste vlak met deskundige vaardighede bedryf word. Institusio-nele kennis en geheue is noodsaaklik.

Die volgende persone word aanbeveel vir aanstelling in die Formalisering Komitee.

Voorsitter : Die Voorsitter van die Direksie van KA (ex officio)

Lede: Niel de Beer, Ben Kieser